Privatumo politika

Skaitmeninė paskolų teikimo paslauga su asmeniniu aptarnavimu.

Mums rūpi Jūsų asmens duomenų saugumas, todėl mes siekiame užtikrinti ypač skaidrų Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Mes parengėme Jums šią privatumo politiką, kurioje nurodyta, kokius asmens duomenis mes renkame, kaip šiuos duomenis gauname, kaip asmens duomenys yra tvarkomi, kokios yra Jūsų teisės ir kokia yra Jūsų teisių įgyvendinimo tvarka.

1. ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

Jūsų asmens duomenis tvarko šis asmens duomenų valdytojas:

UAB „Turto lizingas“

Juridinio asmens kodas 303106378

Tuskulėnų g. 5-98, Vilnius

El. paštas: info@turtolizingas.lt

Tel. +370 67133511

Toliau visi nurodytieji duomenų valdytojai yra vadinami TURTO LIZINGAS arba mes.

Ši privatumo politika („Privatumo politika“) yra skirta asmenims, kurie perka prekes ar paslaugas iš TURTO LIZINGAS, naudojasi mūsų interneto svetaine, taip pat kandidatams, dalyvaujantiems atrankose į TURTO LIZINGAS skelbiamas darbo vietas.

2. PRIVATUMO POLITIKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų subjektas – asmuo, kuris perka prekes ar paslaugas iš TURTO LIZINGAS, lankosi interneto svetainėse www.turtolizingas.lt kreipiasi į TURTO LIZINGAS dėl paslaugų/ prekių ar kitais tikslais, taip pat kandidatas, dalyvaujantis atrankose į TURTO LIZINGAS skelbiamas darbo vietas.

Prašymas – duomenų subjekto prašymas dėl jo teisių įgyvendinimo.

Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Svetainė – TURTO LIZINGAS interneto tinklapis https://www.paskolosverslui.lt

Šioje Privatumo politikoje gali būti naudojamos ir kitos sąvokos, kurių reikšmė atitinka Reglamento nuostatas.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika nėra laikoma mūsų susitarimu su Jumis dėl Jūsų duomenų tvarkymo. Šia Privatumo politika mes Jus informuojame apie pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo principus. Papildoma informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta pirkimo-pardavimo, paslaugų ir kitose sutartyse.

Naudodamiesi TURTO LIZINGAS teikiamomis paslaugomis, sudarydami sutartis, pateikdami savo duomenis, siųsdami CV, pildydamas užklausos formas (anketas), tęsdami naršymą svetainėje, patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika ir suprantate jos nuostatas.

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

TURTO LIZINGAS tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų paslaugų, TURTO LIZINGAS teisinių santykių su duomenų subjektu ar kitais asmenimis ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kai užsako ir (ar) naudojasi paslaugomis, lankosi svetainėje ar kreipiasi į TURTO LIZINGAS.

Jūsų Asmens duomenys tvarkome tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį ar vykdyti sutartį; kai tvarkyti Asmens duomenis mus įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl mūsų ar trečios šalies teisėto intereso.

Mes siekiame, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių Asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

5. KAIP MES GAUNAME ASMENS DUOMENIS

Asmens duomenis mes galime gauti tiesiogiai iš Jūsų, kai:

– Jūs kreipiatės į mus, siekdami sudaryti su mumis sutartį;

– Pateikiate mums duomenis Jūsų kreditingumui ir finansinei būklei įvertinti;

– Svetainėje užpildote užklausos formas;

– Su TURTO LIZINGAS sudarote sutartį;

– atsiunčiate savo gyvenimo aprašymą (CV), kitą informaciją, susijusią su įdarbinimu;

– kitu būdu kreipiatės į TURTO LIZINGAS.

Asmens duomenys gali būti generuojami, kai skambinate telefonu, siunčiate trumpąją žinutę, elektroninį laišką, apsilankote svetainėje.

Jūs neprivalote mums pateikti jokių Asmens duomenų, tačiau gali būti, kad neturėdami Jūsų Asmens duomenų tam tikrų veiksmų, pavyzdžiui sudaryti sutarties, negalėsime atlikti.

6. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

Jūsų privatumas mums yra svarbus, todėl be Jūsų sutikimo Jūsų asmens duomenų kitiems asmenims mes neteiksime, išskyrus šiuos asmenis:

– ginčo atveju – teisines paslaugas TURTO LIZINGAS teikiantiems asmenims;

– auditoriams, buhalteriams, kitiems konsultantams;

– valstybės institucijoms, teisėsaugos įstaigoms bei kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Jeigu Jūsų asmens duomenis atskleisime kitoms duomenų gavėjų grupėms nei nurodyta šioje Privatumo politikoje, apie tai Jus informuosime ne vėliau kaip atskleidžiant duomenis pirmą kartą, išskyrus, jei tokią informaciją jau būsime pateikę Jums anksčiau kituose Jums teikiamuose ar su Jumis sudaromuose dokumentuose.

7. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

TURTO LIZINGAS Jūsų asmens duomenis tvarko šiais tikslais: sutarties sudarymo ir vykdymo, mokumo įvertinimo ir finansinės padėties stebėjimo, klientų aptarnavimo, vidaus administravimo, skolų išieškojimo, finansinių atsiskaitymų ir buhalterinės apskaitos, darbuotojų paieškos tikslais.

8. DUOMENŲ SUBJEKTŲ GRUPĖS, KURIŲ ASMENS DUOMENIS TVARKO TURTO LIZINGAS

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, jei Jūs priklausote kuriai nors žemiau nurodytai asmenų grupei:

– asmenys, kurie kreipiasi į TURTO LIZINGAS dėl sutarčių sudarymo, pateikia mums užklausas, taip pat asmenys, su kuriais yra sudarytos ir vykdomos sutartys;

– kandidatai, dalyvaujantys atrankose į darbo vietas;

– TURTO LIZINGAS verslo partneriai ir šių partnerių darbuotojai; darbuotojai; tiekėjai ir jų darbuotojai.

9. TURTO LIZINGAS TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

Aukščiau nurodytais asmens duomenų tvarkymo tikslais TURTO LIZINGAS gali būti tvarkomos šios pagrindinės asmens duomenų kategorijos, tačiau jomis neapsiribojant:

– duomenų subjekto vardas, pavardė,

– gimimo metai;

– asmens kodas;

– telefono numeris,

– adresas, valstybė,

– el. paštas,

– asmens tapatybės dokumento duomenys;

– šeimyninė padėtis;

– gaunamos pajamos;

– užimamos pareigos ir išsilavinimas;

– turimas registruotinas turtas (turto adresas, unikalus numeris, automobilio pavadinimas, valstybinis numeris, važiuoklės numeris, pagaminimo metai, spalva, judėjimo trajektorija, koordinatės, laikas);

– įsipareigojimai ir mokėjimo drausmingumas;

– atsiskaitomosios sąskaitos numeris;

– kita informacija, reikalinga sutarčių sudarymui ir vykdymui, santykių palaikymui, sąskaitų išrašymui ir sutarčių administravimui, teisinių reikalavimų pateikimui.

Detalesnė informacija apie kitas duomenų kategorijas pateikta atskiruose Privatumo politikos skyriuose.

10. DUOMENŲ TVARKYMAS SUTARTIES SUDARYMO AR VYKDYMO TIKSLU, UŽKLAUSŲ ADMINISTRAVIMO, KOMUNIKACIJOS TIKLAIS

Mes renkame Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo metai, asmens kodą, adresą, telefono numerį, el. paštą, turimą turtą (jo adresą, unikalų numerį, automobilio pavadinimą, valstybinius numerius, važiuoklės numerį, pagaminimo metai, spalva, automobilio koordinatės, judėjimo trajektorija ir laikas) tuomet, kai Jūs kreipiatės į mus, norėdami sudaryti su mumis sutartį, taip pat kai su Jumis yra sudaroma ir vykdoma sutartis.

Administruodami Jūsų teikiamas užklausas mes tvarkome tokius Jūsų duomenis: vardas, pavardė, gimimo metai, telefono numeris, el. pašto adresas, Jūsų turtas (unikalus ir valstybinis numeris). Šiuos duomenis mes renkame siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (jei duomenų subjektas kreipiasi sutarties sudarymo arba teisėtas mūsų intereso (jei duomenų subjektas kreipiasi į Bendrovę kitais tikslais) pagrindu.

Tam, kad galėtume susisiekti ir komunikuoti su klientais, mes renkame tokius duomenis, kaip vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, atstovaujama įmonė pareigos. Šiuos duomenis mes tvarkome teisėto mūsų ir trečiųjų asmenų intereso pagrindu.

11. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS MOKUMO VERTINIMO IR FINANSINĖS PADĖTIES STEBĖJIMO TIKSLU

Jūsų mokumui prieš sudarant sutartis įvertinti, taip pat Jūsų finansinės padėties stebėjimui sutarties vykdymo laikotarpiu mes renkame tokius duomenis, kaip Jūsų pajamos, įskaitant darbo užmokestis, šeimyninė padėtis, turimus įsipareigojimus, Jūsų mokėjimų drausmingumą, Jūsų išsilavinimą ir užimamas pareigas.

12. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS SKOLŲ IŠIEŠKOJIMO TIKSLAIS

Siekiant apsaugoti mūsų interesus mes galime pradėti vykdyti priverstinį skolos išieškojimą iš Jūsų, šiam tikslui mes renkame tokius Jūsų duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, informacija apie registruotiną turtą (adresas, unikalų numeris, automobilio pavadinimas, valstybinis numeris, važiuoklės numeris, pagaminimo metai, spalva, automobilio judėjimo trajektorija, koordinatės, laikas).

13. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS FINANSINIŲ ATSISKAITYMŲ IR BUHALTERINĖS APSKAITOS VYKDYMO TIKSLU

Finansinių atsiskaitymų ir buhalterinės apskaitos vykdymo tikslu mes galime tvarkyti tokius Jūsų duomenis: vardas, pavardė, atsiskaitomosios sąskaitos numeris (fiziniams asmenims – lėšų gavėjams), adresas, asmens tapatybei nustatyti naudojami tapatybės dokumentų duomenys.

14. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS ĮSIDARBINIMO TURTO LIZINGAS TIKSLU

Potencialūs TURTO LIZINGAS darbuotojai (kandidatai, asmenys ieškantys darbo) TURTO LIZINGAS pateikia šiuos asmens duomenis: gyvenimo aprašymą (esamą ir buvusias darbovietes), vardas, pavardė, kontaktai. Apie Jūsų kaip potencialaus darbuotojo asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimo terminus Jus informuosime pirmo kontakto metu žodžiu ar elektroniniu paštu. Su Jūsų kaip potencialaus darbuotojo asmens duomenų tvarkymu galite susipažinti šioje Privatumo politikos dalyje.

Jūsų asmens duomenys, pateikti kandidatuojant į konkrečią TURTO LIZINGAS skelbiamą poziciją, tvarkomi darbo sutarties su Jumis kaip potencialiu darbuotoju sudarymo tikslu.

Jeigu kandidatuojate į konkrečią poziciją, tačiau darbo pasiūlymas jam nepateikiamas, pasibaigus atrankai į konkrečią TURTO LIZINGAS skelbiamą poziciją, Jūsų asmens duomenys sunaikinami, išskyrus, jei pateiksite sutikimą Jūsų asmens duomenis saugoti būsimų TURTO LIZINGAS darbuotojų atrankų tikslu. Atšaukti duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo šiame Privatumo politikos skyriuje nurodytu tikslu, galite bet kuriuo metu aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdamas savo valią raštu TURTO LIZINGAS darbuotojui, susisiekdami su TURTO LIZINGAS telefonu ar elektroniniu paštu.

15. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir/ar numato teisės aktai.

Įprastai duomenis tvarkysime sutarties, paslaugų teikimo metu ir 10 metų nuo sutarties, paslaugų teikimo pasibaigimo arba santykių pabaigos, vykdydami su dokumentų archyvavimu susijusius, teisės aktuose nustatytus reikalavimus bei siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius TURTO LIZINGAS reikalavimus.

Kandidatų pateikti duomenys pasibaigus konkrečiai atrankai, kai su kandidatu darbo sutartis nesudaroma ar, jei kandidatas savo duomenis pateikė nekandidatuodamas į konkrečią poziciją TURTO LIZINGAS, gavus duomenų subjekto sutikimą, saugomi 1 (vienerius) metus arba iki tol, kol duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo. Vaizdo stebėjimo medžiaga su asmens duomenimis saugomi ir tvarkomi ne ilgiau kaip 1 mėnesį nuo duomenų užfiksavimo/ gavimo dienos.

Jei duomenų subjektas atšaukia sutikimą dėl duomenų tvarkymo ar pasibaigia duomenų tvarkymo terminas tikslu (kai duomenys tvarkomi duomenų subjekto sutikimo pagrindu), saugomi tik duomenų subjekto sutikimo davimo faktą patvirtinantys duomenys 10 (dešimt) metų nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius TURTO LIZINGAS reikalavimus.

16. DUOMENŲ TVARKYTOJAI

Duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys TURTO LIZINGAS buhalterinės apskaitos, teisines, svetainės priežiūros, serverių nuomos, IT priežiūros, išorinio audito ir kitas paslaugas.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal TURTO LIZINGAS nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. TURTO LIZINGAS, pasitelkdami duomenų tvarkytojus, siekia užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

17. JŪSŲ TEISĖS, SUSIJUSIOS SU ASMENS DUOMENIMIS

Kaip duomenų subjektas Jūs turite toliau šiame skyriuje nurodytas teises.

A. Teisę žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą.

Kai mes gauname informaciją tiesiogiai iš Jūsų apie asmens duomenų tvarkymą mes Jus informuojame asmens duomenų gavimo metu:

a) žodžiu (jei su Jumis bendraujame tik žodžiu, pvz. telefonu);

b) raštu (mes laikome, kad elektroniniu paštu Jums siunčiama informacija yra teikiama raštu).

Jei Jūsų duomenis gausime ne tiesiogiai iš Jūsų, apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą informuosime Jus žodžiu ar raštu (kaip nurodyta aukščiau) ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų gavimo, o jei Jūsų asmens duomenis naudosime ryšiams su Jumis palaikyti – ne vėliau kaip pirmą kartą susisiekiant su Jumis.

B. Teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi

Jūs turite teisę gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami.

Gavę Jūsų prašymą, nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, mes patikrinsime, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi TURTO LIZINGAS, ar ne. Nustatę, kad Jūsų asmens duomenis mes tvarkome, pateiksime Jums informaciją apie tvarkomus asmens duomenis ir tvarkomų asmens duomenų kopiją elektroniniu formatu ar popierinėje laikmenoje.

Laikotarpį atsakymui pateikti, prireikus mes galime pratęsti, atsižvelgdami į Jūsų prašymų sudėtingumą ir skaičių. Apie tai mes informuosime Jus atskirai. Mums nusprendus pratęsti laikotarpį atsakymui pateikti, dėl tokio pratęsimo Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Paprastai informaciją Jums teiksime nemokamai. Tačiau jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, arba, jei Jūs pageidausite tvarkomų asmens duomenų kopiją gauti kita forma nei TURTO LIZINGAS parengta elektroninėje ar popierinėje formoje, TURTO LIZINGAS gali imti mokestį, kurį sudarys TURTO LIZINGAS patirtos informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracinės išlaidos.

Be to, jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi mes turime teisę atsisakyti vykdyti Jūsų prašymą.

Jūsų prašymu informacija gali būti pateikiama žodžiu, leidžiant susipažinti su dokumentu, pateikiant pažymą, dokumento išrašą ar popierinę dokumento kopiją, elektroninę laikmeną, prieigą prie informacijos rinkmenos. Jei savo prašyme nenurodysite informacijos pateikimo formos, informaciją Jums pateiksime tokia pat forma, kokia gautas prašymas.

C. Prašyti ištaisyti asmens duomenis bei sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis, Jūs nustatysite, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs.

TURTO LIZINGAS nedelsdama praneš Jums apie Jūsų prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą. Mes taip pat informuosime duomenų gavėjus apie Jūsų prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku. Tokiu atveju Jūsų prašymu, mes pateiksime Jums informaciją apie tokius duomenų gavėjus.

D. Teisę reikalauti sunaikinti asmens duomenis arba apriboti duomenų tvarkymo veiksmus, tuo atveju, kai susipažinęs su savo asmens duomenimis, duomenų subjektas nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.

TURTO LIZINGAS nedelsdama praneš Jums apie Jūsų prašymu atliktą ar neatliktą duomenų tvarkymo apribojimą.

Asmens duomenys, kurių tvarkymas apribotas, yra saugomi. Prieš apribojimo panaikinimą elektroninių ryšių priemonėmis mes Jus informuosime. Mes taip pat informuosime duomenų gavėjus apie Jūsų prašymu apribotą duomenų tvarkymą, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Tokiu atveju Jūsų prašymu, mes pateiksime Jums informaciją apie tokius duomenų gavėjus.

E. Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

Jums išreiškus nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, tolesnis duomenų tvarkymas atliekamas tik tuo atveju, jeigu motyvuotai nusprendžiama, kad priežastys, dėl kurių atliekamas asmens duomenų tvarkymas, yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba jeigu Jūsų asmens duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

F. Teisę atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo

Jūs bet kada turite teisę atšaukti visus savo sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų TURTO LIZINGAS pateiktas sutikimas.

G. Teisė reikalauti ištrinti duomenis (teisė „būti pamirštam“)

Jūs turite teisę reikalauti, kad TURTO LIZINGAS ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis dėl Reglamento 17 straipsnio 1 dalyje numatytų priežasčių.

Mes turime teisę atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą teisės aktuose nustatytais atvejais, įskaitant bet neapsiribojant Reglamento 17 straipsnio 3 dalyje aptartais atvejais.

Jeigu Jūsų prašymą tenkinsime ir asmens duomenys (ištrinti pagal Jūsų prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, šiuos duomenų gavėjus apie tai informuosime, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų.

Jūsų prašymu pateiksime informaciją apie tokius duomenų gavėjus.

Ši teisė negali būti įgyvendinta, jeigu asmens duomenis privalome saugoti pagal įstatymus.

H. Teisę į asmens duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę reikalauti, kad Jūsų pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui ar perduoti Jums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jeigu tai yra techniškai įmanoma. Kreipdamiesi į mus Jūs dėl teisės į duomenų perkeliamumą, Jūs turite nurodyti, ar pageidaujate, kad Jūsų asmens duomenys būtų perduoti Jums ar kitam duomenų valdytojui.

Jei Jūsų prašymą tenkinsime ir Jūs pageidausite, kad duomenys būtų perduoti skaitmeninėje laikmenoje, pateiksime Jums TURTO LIZINGAS tvarkomus Jūsų asmens duomenis pateiktame Jūsų, arba TURTO LIZINGAS vienkartinio įrašymo kompaktiniame diske, Jums kompensuojant šios laikmenos įsigijimo kainą.

Teisės į duomenų perkeliamumą Jūs neturite tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.

Jūsų prašymu perkelti asmens duomenys nėra automatiškai ištrinami. Jeigu Jūs to pageidaujate, turi kreiptis į TURTO LIZINGAS dėl teisės reikalauti ištrinti duomenis („teisės būti pamirštam“) įgyvendinimo.

I. Teisę nesutikti, kad duomenų subjektui būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą

Jūs turite teisę žinoti ir būti informuotas pagal kokią logiką asmens duomenys tvarkomi automatiškai ir kokios galėtų būti tokio asmens duomenų tvarkymo pasekmės, kai duomenys tvarkomi tik automatizuotu būdu.

Jums kreipusis dėl automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamo sprendimo (jei tokius sprendimus TURTO LIZINGAS priimtų Jūsų atžvilgiu) peržiūros, mes atliksime išsamų visų svarbių duomenų, įskaitant ir Jūsų pateiktos informacijos, vertinimą.

J. Teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar kompetentingam teismui

Mūsų veiksmus ar neveikimą, susijusį su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, galite apskųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, adresu A. Juozapavičius g. 6, Vilnius, el. pašto adresas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt taip pat kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui. TURTO LIZINGAS veiksmus ar neveikimą Jūs turite teisę skųsti pats arba per tinkamai įgaliotą atstovą ar ne pelno įstaigą, organizaciją ar asociaciją, atitinkančią Reglamento 80 straipsnio reikalavimus.

K. Teisę į kompensaciją už žalą, patirtą dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo

Dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrę materialinę ar nematerialinę žalą, Jūs turi teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo turi teisę kreiptis į kompetentingą Lietuvos Respublikos teismą.

18. KREIPIMOSI Į TURTO LIZINGAS TVARKA, JUMS ĮGYVENDINANT DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES

Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Jūs turite teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais. Jei nusprendėte į mus kreiptis raštu, mes rekomenduojame užpildyti nustatytos formos prašymą, kurį galite parsisiųsti interneto adresu čia www.turtolizingas.lt.

Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiatės žodžiu ar prašymas pateiktas raštu asmeniškai, Jūs turite patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, negalėsime priimti Jūsų prašymų ir Jūsų duomenų subjekto teisės nebus įgyvendinamos. Ši nuostata netaikoma, jeigu kreipiatės dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento 13 ir 14 straipsnius.

Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo nusprendėte kreiptis raštu, pateikiant prašymą paštu, kartu su prašymu turite pateikti notaro ar kita teisės aktuose nustatyta tvarka patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Jeigu Jūsų asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, yra pasikeitę, kartu turite pateikti dokumentų, patvirtinančių šių duomenų pasikeitimą, kopijas; jeigu jos siunčiamos paštu, tuomet turi būti patvirtintos notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka.

Jeigu nusprendėte pateikti prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Ši nuostata netaikoma, jeigu kreipiatės dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento 13 ir 14 straipsnius.

Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodyti Jūsų vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.

Savo teises galite įgyvendinti pats arba per atstovą. Jei nusprendėte savo teises įgyvendinti per atstovą, Jūsų atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais Jūsų atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat Jūsų vardą, pavardę ir nurodyti kitus duomenis, kurie reikalingi duomenų subjekto tinkamam identifikavimui bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

Jei mums kiltų abejonių dėl Jūsų tapatybės, duomenų, mes turime teisę prašyti papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.

Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, Jūs turite teisę kreiptis į TURTO LIZINGAS duomenų apsaugos pareigūną. Kreipiantis į TURTO LIZINGAS duomenų apsaugos pareigūną paštu, rekomenduojame ant voko užrašyti, kad korespondencija skirta TURTO LIZINGAS duomenų apsaugos pareigūnui.

Jei Jūs kreipdamiesi į mus nesilaikote šiame skyriuje nurodytos tvarkos, mes informuosime Jums apie tai ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo Jūsų kreipimosi gavimo ir nurodysime trūkumus. Jei nurodytų trūkumų neištaisysite ar neinformuosite apie priežastis, kodėl nurodyti trūkumai negali būti pašalinti, Jūsų prašymo mes nenagrinėsime.

Esant objektyvioms aplinkybėms, dėl kurių nurodyti trūkumai negali būti pašalinti, įvertinę tokias aplinkybes mes galime nuspręsti priimti Jūsų prašymą ir jį nagrinėti.

Mes nelaikysime, kad Jūsų prašymas yra su trūkumais, jei kreipdamiesi raštu Jūs nesilaikėte prašymo formos, nurodytos šiame Privatumo politikos skyriuje.

19. DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

TURTO LIZINGAS įgyvendina tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas). Prieigą prie asmens duomenų turi tik tie darbuotojai, paslaugų teikėjai bei įgalioti duomenų tvarkytojai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms teikti.

20. SLAPUKAI

TURTO LIZINGAS savo internetinėje svetainėje slapukų nenaudoja.

21. KITOS NUOSTATOS

Kreipdamiesi į mus, Jūs išreiškiate savo valią, kad TURTO LIZINGAS kreiptųsi į Jus dėl Jūsų užklausos.

Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. TURTO LIZINGAS gali savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje https://www.paskolosverslui.lt.

Ši Privatumo politika yra atnaujinta 2023-05-10.